LR Teisės aktai

Lietuvos Respublikos darbo kodeksas (Žin., 2002, Nr. 64-2569)